NAGREEKA EXPORTS

沒有交易
在超級圖表上查看

NAGREEKEXP基本面

NAGREEKA EXPORTS主要財務統計數據和比率

NAGREEKEXP股價營收比為0.15,企業價值倍數(EV/EBITDA)為3.83。截至2022,該公司僱用了707.00位員工。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率