TANTALIZERS PLCTANTALIZERS PLCTANTALIZERS PLC

TANTALIZERS PLC

沒有交易
在超級圖表上查看

TANTALIZER基本面

TANTALIZERS PLC財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度TANTALIZER的總收入為280.22 M NGN,與前一季度相比增加了1.41%。 Q1 24的淨收入是-78.30 M NGN。

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:NGN
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長