UAC PLC - NIGERIAUAC PLC - NIGERIAUAC PLC - NIGERIA

UAC PLC - NIGERIA

沒有交易
在超級圖表上查看

UACN基本面

UAC PLC - NIGERIA財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度UACN的總收入為40.56 B NGN,與前一季度相比增加了9.16%。 Q1 24的淨收入是5.41 B NGN。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:NGN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長