GRONLANDSBANKEN A/SGRONLANDSBANKEN A/SGRONLANDSBANKEN A/S

GRONLANDSBANKEN A/S

沒有交易
在超級圖表上查看

GRLA基本面

GRONLANDSBANKEN A/S財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度GRLA的總收入為157.09 M DKK,與前一季度相比下降了7.56%。 Q1 24的淨收入是71.09 M DKK。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM