A.P. MOLLER - MAERSK A A/S

沒有交易
在超級圖表上查看

MAERSK_A基本面

A.P. MOLLER - MAERSK A A/S目前的財務狀況

Q4 23的MAERSK_A總資產為556.97 B DKK,比前一個Q3 23少5.25%。 在Q4 23中,總負債減少了4.33%至185.2 B DKK。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:DKK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長