NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABP

NORDEA BANK ABP

沒有交易
在超級圖表上查看

NDA_DK基本面

NORDEA BANK ABP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度NDA_DK的總收入為52.08 B DKK,與前一季度相比增加了4.79%。 Q1 24的淨收入是9.98 B DKK。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM