PER AARSLEFF HOLDING A/S BPER AARSLEFF HOLDING A/S BPER AARSLEFF HOLDING A/S B

PER AARSLEFF HOLDING A/S B

沒有交易
在超級圖表上查看

PAAL_B基本面

PER AARSLEFF HOLDING A/S B財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度PAAL_B的總收入為5.30 B DKK,與前一季度相比增加了20.11%。 Q1 24的淨收入是160.00 M DKK。

Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:DKK
Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長