AXFOOD AB

沒有交易
在超級圖表上查看

AXFO基本面

AXFOOD AB收入明細概覽

去年的AXFOOD AB收入為81.11 B SEK,其中大部分 — 37.45 B SEK — 來自目前表現最佳的來源 Willys, 前一年帶來了32.42 B SEK. 瑞典對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 AXFOOD AB73.47 B SEK, 以及前一年 — 57.89 B SEK.

按來源
按國家