SAAB AB SER. BSAAB AB SER. BSAAB AB SER. B

SAAB AB SER. B

沒有交易
在超級圖表上查看

SAAB_B基本面

SAAB AB SER. B目前的財務狀況

Q1 24的SAAB_B總資產為84.78 B SEK,比前一個Q4 23少0.01%。 在Q1 24中,總負債減少了2.52%至51.11 B SEK。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:SEK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長