ELOPAK ASA

沒有交易
在超級圖表上查看

ELO基本面

ELOPAK ASA收入明細概覽

去年的ELOPAK ASA收入為12.73 B NOK,其中大部分 — 9.34 B NOK — 來自目前表現最佳的來源 Cartons and Closures, 前一年帶來了8.47 B NOK. EMEA對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 ELOPAK ASA5.49 B NOK, 以及前一年 — 4.72 B NOK.

按來源
按國家