MPC ENERGY SOLUTIONS N.VMPC ENERGY SOLUTIONS N.VMPC ENERGY SOLUTIONS N.V

MPC ENERGY SOLUTIONS N.V

沒有交易
在超級圖表上查看

MPCES基本面

深入了解MPC ENERGY SOLUTIONS N.V經營、投資和融資活動

Q1 24的MPCES自由現金流為-7.39 M NOK。在2023,MPCES自由現金流為-122.77 M NOK,營運現金流為-41.75 M NOK。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM