SANDNES SPAREBANKSANDNES SPAREBANKSANDNES SPAREBANK

SANDNES SPAREBANK

沒有交易
在超級圖表上查看

SADG基本面

SANDNES SPAREBANK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度SADG的總收入為592.82 M NOK,與前一季度相比增加了17.69%。 Q4 23的淨收入是43.59 M NOK。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:NOK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM