PHILEX MINING CORPORATIONPHILEX MINING CORPORATIONPHILEX MINING CORPORATION

PHILEX MINING CORPORATION

沒有交易
在超級圖表上查看

PX基本面

PHILEX MINING CORPORATION主要財務統計數據和比率

PX股價營收比為2.32,企業價值倍數(EV/EBITDA)為16.37。截至2023,該公司僱用了2.20 k位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率