SIDDIQSONS TIN PLATE LTDSIDDIQSONS TIN PLATE LTDSIDDIQSONS TIN PLATE LTD

SIDDIQSONS TIN PLATE LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

STPL基本面

SIDDIQSONS TIN PLATE LTD財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度STPL的總收入為1.14 B PKR,與前一季度相比增加了58.83%。 Q3 24的淨收入是-37.68 M PKR。

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:PKR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長