PPP

PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

沒有交易
在超級圖表上查看

PRIN.R基本面

PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING目前的財務狀況

Q1 24的PRIN.R總資產為13.27 B THB,比前一個Q4 23多7.83%。 在Q1 24中,總負債增加了13.54%至7.97 B THB。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長