AAA

SHEN YAO

沒有交易
在超級圖表上查看

A78基本面

SHEN YAO財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

以下年度和季度收益報告將幫助您了解A78的績效。

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:SGD
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長