222

TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY CO

沒有交易
在超級圖表上查看

2221基本面

TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY CO目前的財務狀況

Q1 24的2221總資產為1.58 B TWD,比前一個Q4 23少4.84%。 在Q1 24中,總負債減少了14.09%至526.08 M TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長