666

CCP CONTACT PROBES CO

沒有交易
在超級圖表上查看

6217基本面

CCP CONTACT PROBES CO財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度6217的總收入為600.24 M TWD,與前一季度相比下降了18.83%。 Q4 23的淨收入是-44.14 M TWD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長