888

GISH INTERNATIONAL CO

沒有交易
在超級圖表上查看

8067基本面

深入了解GISH INTERNATIONAL CO經營、投資和融資活動

在這裡,您可以了解8067的收入來源以及公司的支出方式。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM