333

G-TECH OPTOELECTRONICS CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

3149基本面

深入了解G-TECH OPTOELECTRONICS CORP經營、投資和融資活動

Q4 23的3149自由現金流為-41.92 M TWD。在2023,3149自由現金流為-17.21 M TWD,營運現金流為27.06 M TWD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM