PEGATRON CORPORATION

沒有交易
在超級圖表上查看

4938基本面

PEGATRON CORPORATION主要財務統計數據和比率

4938股價營收比為0.18,企業價值倍數(EV/EBITDA)為7.95。截至2022,該公司僱用了8.81 k位員工。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:TWD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率