ALBARAKA TURK

沒有交易
在超級圖表上查看

ALBRK基本面

ALBARAKA TURK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ALBRK的總收入為6.82 B TRY,與前一季度相比增加了15.46%。 Q3 23的淨收入是1.88 B TRY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM