SABANCI HOLDINGSABANCI HOLDINGSABANCI HOLDING

SABANCI HOLDING

沒有交易
在超級圖表上查看

SAHOL基本面

SABANCI HOLDING財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度SAHOL的總收入為245.89 B TRY,與前一季度相比增加了84.91%。 Q4 23的淨收入是-21.25 B TRY。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:TRY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM