EQUATORIAL ON NM

沒有交易
在超級圖表上查看

EQTL3基本面

EQUATORIAL ON NM目前的財務狀況

Q3 23的EQTL3總資產為98.78 B BRL,比前一個Q2 23多3.21%。 在Q3 23中,總負債增加了2.68%至75.85 B BRL。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:BRL
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長