AQUILA PART PROD COM

沒有交易
在超級圖表上查看

AQ基本面

AQUILA PART PROD COM收入明細概覽

去年的AQUILA PART PROD COM收入為2.50 B RON,其中大部分 — 2.06 B RON — 來自目前表現最佳的來源 Distribution, 前一年帶來了1.80 B RON. 羅馬尼亞對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 AQUILA PART PROD COM1.98 B RON, 以及前一年 — 1.72 B RON.

按來源
按國家