JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
CME
US Flag
6J1!

6J1!
JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
US Flag
CME
 
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
上一步
開盤
成交量
 — 
當日價格區間
        
6JZ2019 JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2019)
20191216.000.01-0.04%-0.000.010.01賣出
6JF2020 JAPANESE YEN FUTURES (JAN 2020)
20200113.000.01-0.07%-0.000.010.01賣出
6JG2020 JAPANESE YEN FUTURES (FEB 2020)
20200214.000.01-0.09%-0.000.010.01賣出
6JH2020 JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2020)
20200316.000.01-0.04%-0.000.010.01賣出
6JJ2020 JAPANESE YEN FUTURES (APR 2020)
20200413.000.01-0.09%-0.000.010.01中立
6JM2020 JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2020)
20200615.000.01-0.09%-0.000.010.01賣出
6JU2020 JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2020)
20200914.000.01-0.07%-0.000.010.01賣出
6JZ2020 JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2020)
20201214.000.01-0.06%-0.000.010.01賣出
6JH2021 JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2021)
20210315.000.01-0.05%-0.000.010.01賣出
6JM2021 JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2021)
20210614.000.01-0.04%-0.000.010.01賣出
6JU2021 JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2021)
20210913.000.01-0.03%-0.000.010.01賣出
6JZ2021 JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2021)
20211213.000.01-0.02%-0.000.010.01賣出
6JH2022 JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2022)
20220314.000.01-0.02%-0.000.010.01賣出
6JM2022 JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2022)
20220613.000.01-0.01%-0.000.010.01賣出
6JU2022 JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2022)
20220919.000.010.00%0.000.010.01賣出
6JZ2022 JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2022)
20221219.000.010.01%0.000.010.01賣出
6JH2023 JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2023)
20230313.000.010.01%0.000.010.01賣出
6JM2023 JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2023)
20230619.000.010.02%0.000.010.01賣出
6JU2023 JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2023)
20230918.000.010.03%0.000.010.01賣出
6JZ2023 JAPANESE YEN FUTURES (DEC 2023)
20231218.000.010.03%0.000.010.01賣出
6JH2024 JAPANESE YEN FUTURES (MAR 2024)
20240318.000.010.03%0.000.010.01賣出
6JM2024 JAPANESE YEN FUTURES (JUN 2024)
20240617.000.010.05%0.000.010.01賣出
6JU2024 JAPANESE YEN FUTURES (SEP 2024)
20240916.000.010.05%0.000.010.01賣出
加載更多
首頁 股票篩選器 外匯篩選器 加密貨幣篩選器 全球財經日曆 節目 如何運作 圖表功能 價格 網站規則 版主 網站 & 經紀商解決方案 小工具 圖表解決方案 輕量圖表庫 幫助中心 推薦朋友 功能請求 部落格 & 新聞 推特
概述 個人資料設定 賬戶和賬單 推薦朋友 我的客服工單 幫助中心 發表的想法 粉絲 正在關注 私人訊息 在線聊天 登出