Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2023)Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2023)Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2023)

Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2023)

沒有交易
在超級圖表上查看

合約亮點

成交量
未平倉合約
合約規模
2
Jun 2023
結算日
六月 16, 2023

查看所有想法 

代表資產當前的價值以及市場認為其未來的價值。
MNQM2024
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2024)
MNQM2024
MNQU2024
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2024)
MNQU2024
MNQZ2024
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Dec 2024)
MNQZ2024
MNQH2025
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Mar 2025)
MNQH2025
MNQM2025
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2025)
MNQM2025
MNQU2025
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2025)
MNQU2025
MNQ1!
Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures
MNQ1!

Explore more contracts 

通過我們有合作且經過全面驗證和用戶審查的經紀商,直接在超級圖表上進行交易。

常見問題

MNQM2023最近的到期日是2023年6月16日
當交易者已經從投資中獲利,但在到期日之前仍有充足的時間時,他們更願意出售期貨合約。因此,許多人認為在2023年6月16日之前出售MNQM2023是一個不錯的選擇。