MERCADOLIBRE INC. DL-,001

沒有交易
在超級圖表上查看

MLB1基本面

MERCADOLIBRE INC. DL-,001財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度MLB1的總收入為3.56B EUR,與前一季度相比增加了13.61%。 Q3 23的淨收入是339.61M EUR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長