NTT基本面

NTTSYSTEM目前的財務狀況

Q3 22的NTT總資產為455.23M PLN,比前一個Q2 22多9.63%。 在Q3 22中,總負債增加了14.96%至286.4M PLN。

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:PLN
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值