SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY

沒有交易
在超級圖表上查看

SMC基本面

SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度SMC的總收入為3.14 T VND,與前一季度相比下降了4.55%。 Q3 23的淨收入是-163.95 B VND。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:VND
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長