TTT

TAI NGUYEN CORPORATION

沒有交易
在超級圖表上查看

TNT基本面

TAI NGUYEN CORPORATION財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度TNT的總收入為194.90 B VND,與前一季度相比下降了25.56%。 Q1 24的淨收入是2.88 B VND。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長