APPIAN CORP APPIAN ORD SHS CLASS A

0HGM LSE
0HGM
APPIAN CORP APPIAN ORD SHS CLASS A LSE
 
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E
將近收益
每股收益
市值
股息殖利率
P/E

0HGM financial statements

APPIAN CORP APPIAN ORD SHS CLASS A的財務摘要以及所有關鍵数字

0HGM目前的市值為5.286B。 APPIAN CORP APPIAN ORD SHS CLASS A下一個收益日期是十一月4,估計為0.00。

收益
下一步:
損益表
資產負債表
現金流量