OGKB基本面

OGK-2目前的財務狀況

本財報總結了OGKB資產 – 它的資產和債務 – 它的欠款和權益 – 前兩者之間的差異。

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:RUB
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長
總負債和股東權益
總債務
淨債務
每股賬面價值