CCC

CHUAN HUAT RESOURCES BHD

沒有交易
在超級圖表上查看

CHUAN基本面

深入了解CHUAN HUAT RESOURCES BHD經營、投資和融資活動

Q2 24的CHUAN自由現金流為8.41 M MYR。在2023,CHUAN自由現金流為-33.81 M MYR,營運現金流為-6.59 M MYR。

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:MYR
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM