Bitcoin Depot Inc.Bitcoin Depot Inc.Bitcoin Depot Inc.

Bitcoin Depot Inc.

沒有交易
在超級圖表上查看

BTM基本面

Bitcoin Depot Inc.主要財務統計數據和比率

BTM股價營收比為0.05,企業價值倍數(EV/EBITDA)為3.95。截至2023,該公司僱用了124.00位員工。

統計
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率