EEE

ESHOPPING

沒有交易
在超級圖表上查看

ESG基本面

ESHOPPING財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ESG的總收入為772.10 k PLN,與前一季度相比增加了67.32%。 Q1 24的淨收入是-188.55 k PLN。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:PLN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長