VARDHMAN TEXTILES

沒有交易
在超級圖表上查看

VTL基本面

VARDHMAN TEXTILES財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度VTL的總收入為23.97B INR,與前一季度相比增加了3.41%。 Q2 23的淨收入是1.34B INR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:INR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長