NCBA GROUP PLCNCBA GROUP PLCNCBA GROUP PLC

NCBA GROUP PLC

沒有交易
在超級圖表上查看

NCBA基本面

NCBA GROUP PLC財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度NCBA的總收入為26.81 B KES,與前一季度相比下降了19.45%。 Q1 24的淨收入是5.30 B KES。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:KES
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM