Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2022)Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2022)Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2022)

Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2022)

沒有交易
在超級圖表上查看

合約亮點

成交量
未平倉合約
合約規模
10000MMBTU
Sep 2022
結算日
八月 29, 2022

查看所有想法 

代表資產當前的價值以及市場認為其未來的價值。
通過我們有合作且經過全面驗證和用戶審查的經紀商,直接在超級圖表上進行交易。

常見問題

Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2022)最近的到期日是2022年8月29日
在期貨合約到期日之前,當您已經從投資中獲利,但剩餘時間仍然充裕時,是賣出Henry Hub Natural Gas Futures (Sep 2022)的最佳時機。因此,在2022年8月29日之前賣出是一個不錯的選擇。