SRV GROUP PLCSRV GROUP PLCSRV GROUP PLC

SRV GROUP PLC

沒有交易
在超級圖表上查看

SRV1V基本面

SRV GROUP PLC目前的財務狀況

Q1 24的SRV1V總資產為444.20 M EUR,比前一個Q4 23少6.51%。 在Q1 24中,總負債減少了8.48%至338.6 M EUR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長