NNN

NEP REALTY & INDUSTRY CO

沒有交易
在超級圖表上查看

NEP基本面

NEP REALTY & INDUSTRY CO目前的財務狀況

Q4 23的NEP總資產為603.29 M THB,比前一個Q3 23少5.81%。 在Q4 23中,總負債減少了18.55%至36.17 M THB。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長