YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED

沒有交易
在超級圖表上查看

600725基本面

YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED目前的財務狀況

Q3 23的600725總資產為394.96M CNY,比前一個Q2 23少3.71%。 在Q3 23中,總負債減少了24.98%至39.65M CNY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長