CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITEDCHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITEDCHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED

CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED

沒有交易
在超級圖表上查看

601888基本面

CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度601888的總收入為18.34 B CNY,與前一季度相比增加了12.42%。 Q1 24的淨收入是2.31 B CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長