SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT

SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT

沒有交易
在超級圖表上查看

900957基本面

SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT 主要財務統計數據和比率

如果您想查看900957市值、市盈率、EPS、ROI、和其他財務比率,則此頁面是您的最佳選擇。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率