JIZHONG ENERGY RES

沒有交易
在超級圖表上查看

000937基本面

深入了解JIZHONG ENERGY RES經營、投資和融資活動

Q3 23的000937自由現金流為351.74 M CNY。在2022,000937自由現金流為4.38 B CNY,營運現金流為5.69 B CNY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM