GAMBOL PET GROUPGAMBOL PET GROUPGAMBOL PET GROUP

GAMBOL PET GROUP

沒有交易
在超級圖表上查看

301498基本面

GAMBOL PET GROUP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度301498的總收入為1.09 B CNY,與前一季度相比下降了9.63%。 Q1 24的淨收入是148.29 M CNY。

Q3 '21
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:CNY
Q3 '21
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長