AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKAL RAJHI BANK

AL RAJHI BANK

沒有交易
在超級圖表上查看

1120基本面

AL RAJHI BANK目前的財務狀況

Q1 24的1120總資產為835.99 B SAR,比前一個Q4 23多3.45%。 在Q1 24中,總負債增加了3.99%至746.49 B SAR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長