AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKAL RAJHI BANK

AL RAJHI BANK

沒有交易
在超級圖表上查看

1120基本面

AL RAJHI BANK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度1120的總收入為13.82 B SAR,與前一季度相比增加了2.44%。 Q1 24的淨收入是4.19 B SAR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM