KVUTZAT ACRO LTDKVUTZAT ACRO LTDKVUTZAT ACRO LTD

KVUTZAT ACRO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

ACRO基本面

KVUTZAT ACRO LTD財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度ACRO的總收入為247.79 M ILS,與前一季度相比增加了23.33%。 Q3 23的淨收入是-1.31 M ILS。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:ILS
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長