AUTO BANK SERVAUTO BANK SERVAUTO BANK SERV

AUTO BANK SERV

沒有交易
在超級圖表上查看

SHVA基本面

AUTO BANK SERV財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度SHVA的總收入為38.03 M ILS,與前一季度相比增加了5.03%。 Q4 23的淨收入是9.32 M ILS。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:ILS
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM